REGULAMIN CENTRUM JĘZYKOWO-EDUKACYJNEGO STACJA EDUKACJA


§ 1.Przedmiot regulaminu 

 Niniejszy Regulamin Centrum Językowo-Edukacyjnego STACJA EDUKACJA, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Językowo-Edukacyjne STACJA EDUKACJA z siedzibą w Olszewie-Borkach przy ulicy Dojazdowej 8A. 

 § 2. Informacje ogólne

 2.1 Centrum Językowo-Edukacyjne STACJA EDUKACJA jest placówką edukacyjną, która prowadzi zajęcia edukacyjne oraz kursy językowe dla dzieci i młodzieży zwanych dalej Słuchaczami. W ofercie znajdują się: kursy standardowe i wakacyjne oraz zajęcia dla dzieci (Robotyka, Eksperymenty). Zajęcia prowadzone są zarówno dla klientów indywidualnych jak również dla firm i instytucji. 

 2.2. CJE STACJA EDUKACJA oferuje różnorodne kursy edukacyjno-językowe, a naszym priorytetem jest zapewnienie jak najwyższej jakości nauczania dzięki wykwalifikowanym lektorom oraz edukatorom.

 2.3. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej CJE STACJA EDUKACJA www.stacja-edukacja.com.pl. Wręczany jest również każdemu Słuchaczowi i rodzicowi przed rozpoczęciem kursu.

 § 3. Organizacja zajęć
 3.1. CJE STACJA EDUKACJA zobowiązuje się do prowadzenia wybranego rodzaju zajęć, których specyfikacja (wielkość grupy i wymiar godzin) zostanie ustalona na pierwszym spotkaniu ze Słuchaczami lub w przypadku osób niepełnoletnich z rodzicami lub opiekunami prawnymi. 

 3.2 CJE STACJA EDUKACJA oferuje zajęcia grupowe.

 3.3. Zajęcia na kursach prowadzą wykwalifikowani lektorzy i edukatorzy. Zajęcia oraz praca lektorów podlegają stałemu nadzorowi metodycznemu. Lektorzy I edukatorzy CJE STACJA EDUKACJA zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w szkoleniach i konferencjach metodycznych. 

 3.4. CJE STACJA EDUKACJA prowadzi kursy w czasie roku szkolnego, a także w innych terminach (np. kursy wakacyjne oraz inne). Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:

 § Semestr I – od września do ferii zimowych, zgodnie z harmonogramem dla województwa mazowieckiego. 

 § Semestr II – od końca ferii zimowych do czerwca (dokładna data zakończenia zajęć uzależniona od liczby realizowanych godzin i wybranego kursu)

 Dokładny termin rozpoczęcia zajęć jest przekazywany Słuchaczowi na indywidualnym spotkaniu, telefonicznie lub elektronicznie pocztą mailową co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Szkoła nie prowadzi zajęć podczas dni świątecznych oraz ustawowo wolnych. 

 3.5. Zajęcia prowadzone są według obowiązującego planu zajęć. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego, CJE STACJA  EDUKACJA dopuszcza możliwość zastępstwa przez innego nauczyciela lub w sytuacjach szczególnych wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. O wszystkich zmianach Słuchacze są bezzwłocznie informowani.

 3.6. CJE STACJA EDUKACJA i Słuchacz (lub jego Opiekun, w przypadku Słuchacza niepełnoletniego) zawierają Umowę, zgodnie z którą CJE STACJA EDUKACJA zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć językowych lub edukacyjnych z najwyższą starannością w liczbie godzin ustalonej w w/w Umowie. 

 3.7. CJE STACJA EDUKACJA prowadzi ewidencję obecności Słuchaczy na lekcjach oraz dziennik postępów w nauce. W przypadku zajęć językowych lektorzy przeprowadzają testy sprawdzające i egzaminy końcowe. 

 3.8. CJE STACJA EDUKACJA prowadzi zapisy w ciągu całego roku.

 3.9. W zależności od poziomu i grupy wiekowej zajęcia trwają  45, 60 lub 90 minut. 

 3.10. Przyporządkowanie Słuchacza do grupy odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego. Wyjątek stanowią grupy na poziomie początkującym. Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy językowej jest dla Słuchacza zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas przysługuje mu prawo zmiany grupy.

                                                                                               § 4. Prawa i obowiązki Słuchaczy

 4.1. W przypadku stwierdzenia 2 kolejnych nieobecności na zajęciach niepełnoletniego Słuchacza,  CJE STACJA EDUKACJA zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie rodzica lub opiekuna prawnego. 

 4.2. Słuchacze zobowiązani są do punktualnego stawiennictwa na zajęcia, a lektor/edukator do rozpoczynania i kończenia zajęć w wyznaczonym czasie. Spóźnienie uczestników nie jest równoznaczne z wydłużeniem czasu zajęć

 4.3. Słuchacze biorący udział w zajęciach językowych zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, bieżącego odrabiania zadanych prac domowych, w tym prac pisemnych oraz obecności na okresowych testach sprawdzających. 

 4.4. Słuchacz, Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest do dbania o mienie znajdujące się w CJE STACJA EDUKACJA oraz ponoszenia konsekwencji finansowych w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia.

 4.5. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy, zgodnie z cennikiem CJE STACJA EDUKACJA oraz harmonogramem wpłat opisanym w umowie. 

 4.6. Słuchacz ma prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że metodyk szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę, a w wybranej przez Słuchacza grupie będzie wolne miejsce. 

 4.7. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia.

 4.8. Nieobecność Słuchacza (odbywającego zajęcia w grupach) na zajęciach nie stanowi podstawy do zwolnienia z opłaty miesięcznej lub zmniejszenia raty. W wyjątkowych wypadkach (np. hospitalizacja, leczenie sanatoryjne), uzasadnionych szczególnymi okolicznościami możliwe jest, po uzyskaniu zgody dyrektora CJE STACJA EDUKACJA , zwolnienie Słuchacza z opłaty miesięcznej lub zmniejszenie raty za kurs

§ 5. Prawa i obowiązki Centrum

 5.1.  CJE STACJA EDUKACJA zapewnia opiekę dziecku tylko w trakcie trwania zajęć. CJE STACJA EDUKACJA nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia oraz w trakcie jego powrotu do domu, a także podczas oczekiwania na zajęcia. 

 5.2. CJE STACJA EDUKACJA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

 5.3.  CJE STACJA EDUKACJA ma prawo do rozwiązania grupy, w przypadku gdy liczba Słuchaczy zmniejszy się tj. będzie mniejsza niż ustalona w Cenniku (umowie). W takich przypadkach nadpłata za niewykorzystane lekcje będzie zwracana pozostałym Słuchaczom.

5.4. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania w szkole tzn.: nie zakłócania pracy lektora/edukatora oraz nie zakłócania nauki innym uczestnikom kursu. W przypadku nie przestrzegania przez ucznia społecznie przyjętych norm, CJE STACJA EDUKACJA ma prawo do skreślenia takiego ucznia z listy uczestników kursu w trybie natychmiastowym. 

 5.5. W czasie trwania semestru  CJE STACJA EDUKACJA zastrzega sobie prawo do uzupełniania liczby Słuchaczy w grupie. 


                                                          § 6. Ocena pracy Słuchaczy uczestniczących w kursach językowych

 6.1. CJE STACJA EDUKACJA jest nowoczesną placówką edukacyjną wykorzystującą nie tylko sprawdzone standardowe metody, lecz także innowacyjne sposoby nauczania pozwalające na efektywne przyswajanie wiedzy. CJE STACJA EDUKACJA uczy z nowoczesnych podręczników, korzystając jednocześnie z innowacyjnych pomocy dydaktycznych. 

 6.2. Wiedza Słuchaczy jest systematycznie sprawdzana w formie adekwatnej do wieku i poziomu zaawansowania. 

 6.3. Rodzice/Opiekunowie Słuchaczy niepełnoletnich mają prawo do bieżącego monitorowania ich postępów w nauce. Zalecany jest kontakt telefoniczny lub indywidualne konsultacje na terenie CJE STACJA EDUKACJA w terminie zaproponowanym przez lektora. 

 6.4. Ocena postępów w nauce jest jawna i pozwala Słuchaczom na identyfikację swoich mocnych i słabych stron, a lektorowi umożliwia indywidualne podejście do Słuchacza. 

 6.5. Testy sprawdzające i końcowe skonstruowane są w sposób odpowiedni dla danej grupy i zawierają treści objęte programem nauczania.

 6.6. Słuchacze dwa razy do roku, po zakończeniu semestru, otrzymują karty osiągnięć. 

 6.7. Na zakończenie kursu dzieci i młodzież otrzymują dyplom. 

                                                                                                        7. Zapisy i zasady płatności

 7.1.CJE STACJA EDUKACJA przyjmuje zapisy na kursy w trakcie całego roku szkolnego. Aby skorzystać z pełnego wymiaru godzin kursu, należy zgłosić się do  CJE STACJA EDUKACJA przed rozpoczęciem roku szkolnego. Testy kwalifikacyjne oraz rozmowa z lektorem są bezpłatne.

 7.2. Wysokość opłaty jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem. 

7.3. Opłatę za kurs Słuchacz może wnieść w dogodnej dla siebie formie (harmonogram wpłat zawarty w umowie) 
 § opłata regulowana gotówką lub przelewem bankowym na konto szkoły
 
7.4 CJE STACJA EDUKACJA ma prawo stosować dodatkowe promocje i rabaty nie opisane w niniejszym regulaminie i cenniku. 

 7.5. Cena zajęć jest uzależniona od liczebności grupy oraz częstotliwości zajęć w miesiącu, stosownie do aktualnego cennika stanowiącego integralną część umowy za dany rok szkolny. 

 7.6. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat, naliczane i pobierane będą odsetki ustawowe. 

 7.7. W cenę kursu nie są wliczane podręczniki.


                                                                                                     § 8. Wypowiedzenie umowy 

 8.1. Każdy Słuchacz ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w dowolnym momencie trwania kursu.

 8.2. Słuchacz, który chciałby zrezygnować z kursu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia do rąk lektora lub przesłania na adres siedziby szkoły listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W imieniu małoletniego Słuchacza oświadczenie składa jego przedstawiciel ustawowy. Wszystkie lekcje w okresie wypowiedzenia muszą być opłacone, dotyczy to także wszystkich innych zaległych płatności wraz z ustawowymi odsetkami w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy na rachunek bankowy określony w umowie. Za opłacone i niewykorzystane lekcje ponad okres wypowiedzenia Słuchaczowi przysługuje zwrot pieniędzy. 

 8.3.  CJE STACJA EDUKACJA zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Słuchacz opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności wobec CJE STACJA EDUKACJA przez okres dłuższy niż 14 dni, w wypadku rażącego naruszenia Regulaminu CJE, a także innych naruszeń Regulaminu CJE, jeżeli pomimo upomnienia Słuchacza, naruszenia te powtórzyły się. 


                                                                                              § 9. Postanowienia końcowe 

 9.1. Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

 9.2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 9.3. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania pisemnych zmian do Regulaminu. 

 9.4. Podpisanie umowy z CJE STACJA EDUKACJA jest wyrazem akceptacji obowiązującego Regulaminu. 

 9.5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018r. 


(c)2018, Wszelkie Prawa Zastrzeżone